Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás obzvlášť dôležitá. Vaše osobné údaje (ďalej aj len ako „údaje“) spracúvame výlučne v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Týmto Prehlásením Vás chceme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov v našej spoločnosti, ako aj o právach spojených s ochranou Vašich osobných údajov.

1. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Zodpovedná osoba: AM Slovakia Tools s.r.o.

Adresa: Panenská 5, 811 03 Bratislava

Telefón: +421 948 243 732

E-Mail: ochranaudajov@am-laser.sk

2. Ktoré údaje sú spracúvané a z akých zdrojov pochádzajú tieto údaje?

Spracúvame údaje, ktoré od Vás obdržíme v rámci nadviazania a budovania nášho obchodného vzťahu. V tej súvislosti spracúvame aj údaje, ktoré sú prístupné z verejných informačných zdrojov (ako napr. Obchodný register, register združení, katastrálny úrad, Finstat a pod.), združení na ochranu veriteľov a podobných podnikateľských zdrojov, ako aj údaje, ktoré sme obdržali od dodávateľov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

Medzi osobné údaje zaraďujeme:

Vaše Kontaktné údaje:

 • ako súkromný klient: meno a priezvisko, adresa, konktaktné údaje (e-mailová adresa, telefón, fax), dátum narodenia (ak nám bol poskytnutý), údaje z predloženého osobného identifikačného dokladu (ak nám bol predložený), bankové údaje (číslo účtu).
 • ako firemný klient: obchodné meno a adresa spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v OR SR, bankové údaje (číslo účtu), údaje o štatutárnom orgáne (meno a priezvisko, príp. obchodné meno), konktaktná osoba, konktaktné údaje (e-mailová adresa, telefón, fax).

V tej súvislosti spracuvávame aj nasledujúce ostatné osobné údaje:

 • informácie o druhu a obsahu nášho obchodného vzťahu ako napr. zmluvné údaje, údaje o zákazke, údaje o obrate, história klientov a dodávateľov, doklady o konzultáciách,
 • informácie o finančnej situácii klienta, tzv. údaje o bonite,
 • reklamné údaje a údaje o odbyte,
 • údaje z dokumentácie ako napr. protokol o poradenstve, konzultácii alebo rozhovore s klientom, obrazové údaje (napr. zo zaslanej ponuky),  
 • informácie z elektronickej komunikácie medzi nami ako napr. IP-adresa, log-in údaje,
 • iné údaje, ktoré sme od Vás obdržali v súvislosti s naším obchodným vzťahom,
 • údaje, ktoré sme vygenerovali z konktatných údajov ako napr. analýzy potenciálu klienta.

3. Pre aké účely a na základe akého právneho podkladu spracúvame údaje?

Vaše údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a slovenského zákona o ochrane osobných údajov:

 • K plneniu (pred-)zmluvných povinností (Čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR):

Spracovanie Vašich údajov sa uskutočňuje pre účely nadviazania obchodného vzťahu, predaja a distribúcie nášho tovaru a služieb, na obstarávacie a logistické účely, ako aj pre účely správy, analýzy a administrácie klientov. Údaje sú spracúvané predovšetkým v rámci obchodných a zmluvných vzťahov s Vami ako klientom alebo dodávateľom, resp. obchodným partnerom.

 • K plneniu právnych záväzkov (Čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR):

Spracovanie Vašich údajov sa uskutočňuje pre účely plnenia rôznych právnych povinností, napr. v zmysle obchodného zákonníka (ObZ), živnostenského zákona, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, rôznych nariadení alebo predpisov vzťahujúcich sa k úredaju a distribúcii tovaru a pod.

 • K zachovaniu oprávnených záujmov (Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR):

Na základe zváženia oprávnených záujmov môže byť uskutočňované spracovanie údajov o samotnej realizácii zmluvy prostredníctvom nás alebo tretej osoby za účelom zachovania oprávnených záujmov klienta. Spracovanie údajov za účelom zachovania oprávnených záujmov sa uskutočňuje v nasledujúcich prípadoch:

 • konzultácie s informačnými kanceláriami a združeniami na ochranu veriteľov za účelom zistenia bonity klienta,
 • reklama alebo marketing,
 • opatrenia v oblasti obchodného vedenia a ďalšieho vývoja produktov a služieb,
 • opatrenia na ochranu nášho podnikania pred nekalým alebo nezákonným konaním,
 • pre účely vymáhania práva v rámci príslušných právnych predpisov.
 • V rámci Vášho súhlasu (Čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR):

Keď ste nám udelili súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, uskutočňuje sa spracovanie údajov len v rámci udeleného súhlasu, na účely stanovené v súhlase a v dohodnutej oblasti. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať aj s účinkami do budúcna, napr. na zasielanie našich newsletrov alebo na komunikáciu s tretími osobami. Tým však nie je dotknuté zákonné spracovanie Vašich údajov. V prípade otázok sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v bode 1.

4. Kto obdrží Vaše údaje?

 1. Aj v prípade, že poveríme spracovaním zákazky tretiu osobu, ostávame zodpovední za ochranu Vašich údajov. V takom prípade je každá takto poverená tretia osoba zmluvne zaviazaná k tomu, aby zachádzala s Vašimi údajmi dôverne a spracúvala ich len v rámci poverenia na splnenie zákazky a súvisiacich záväzkov. Nami poverená tretia osoba obdrží Vaše údaje len vtedy, keď sú tieto údaje nevyhnutné pre plnenie vydaného poverenia a výkonu tejto osoby. Takými osobami sú napr. IT-dodávatelia, ktorých zazmluvníme za účelom prevádzky a bezpečnosti nášho IT systému, alebo reklamné alebo databázové spoločnosti za účelom reklamných akcií (ak máme s nimi zmluvne uzavretú spoluprácu).
 2. V prípade, že sa ponuka / predaj tovaru uskutočňuje priamo cez portál výrobcu, budú Vami poskytnuté údaje spracúvané priamo na portáli tohto výrobcu za dodržania všetkých pravidiel na ochranu osobných údajov zo strany tohto výrobcu.
 3. Pre účely ochrany veriteľa alebo vymáhania konkrétneho nároku môžeme poskytnúť Vaše údaje a súvisiace informácie príslušným inkasným spoločnostiam alebo našim právnym zástupcom.
 4. V prípadoch predkladania zákonom požadovaných informácií alebo splnenia zákonných povinností v súlade s príslušnými právnymi predpismi môžu byť prijímateľom Vašich údajov aj rôzne úrady, inštitúcie, orgány verejnej moci, súdy, externí audítori a pod.
 5. Pre účely prípravy zmluvného vzťahu a plnenia zmluvy môžu byť prijímateľom Vašich údajov aj banky, poisťovne alebo iní poskytovatelia služieb.

5. Ako dlho budú Vaše údaje archivované?

Vaše údaje spracúvame do ukončenia nášho obchodného alebo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia platných garančných, záručných, premlčacích a / alebo zákonných lehôt na archivovanie osobných údajov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Okrem toho aj do právoplatného ukončenia prípadných právnych alebo súdnych či mimosúdnych sporov.

6. Aké práva na ochranu osobných údajov máte?

V každom čase máte právo na informácie o spracovaní Vašich údajov, ako aj právo na opravu či vymazanie týchto údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Taktiež máte právo na námietky voči spracovaniu Vašich údajov, ako aj právo na prevoditeľnosť údajov a právo na podanie sťažnosti v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

 1. Právo na informácie:

Môžete od nás požadovať informácie, či a v akom rozsahu spracúvame Vaše údaje.

 1. Právo na opravu:

V prípade, že spracúvame Vaše údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich opravu, príp. doplnenie.

 1. Právo na vymazanie:

Môžete od nás požadovať vymazanie Vašich údajov, ak tieto údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so zákonom, alebo ak ich spracovanie neprimerane zasahuje do Vašich oprávnených záujmov. Dávame zároveň do pozornosti, že môžu existovať prípady, kedy okamžité vymazanie údajov nie je z určitých dôvodov možné, napr. v prípade zákonom stanovených archivačných povinností. 

 1. Právo na obmedzenie spracovania:

 Môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania Vašich údajov, keď:

 • spochybňujete alebo popierate správnosť údajov, a to na čas, ktorý nám umožňuje preveriť správnosť týchto údajov,
 • spracovanie údajov je neoprávnené, odmietli ste však ich vymazanie a namiesto toho požadujete obmedzenie používania týchto údajov,
 • nepotrebujeme viac spracúvať Vaše údaje, Vy však tieto údaje potrebujete za účelom uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov, 
 • podali ste nám námietky voči spracovaniu Vašich údajov.
 1. Právo na prevoditeľnosť údajov:

 Môžete od nás požadovať, aby sme údaje, ktoré ste nám poskytli, mali k dispozícii v štruktúrovanom, obvyklom a čitateľnom formáte, aby ste tieto dáta prostredníctvom nás  mohli poskytnúť inému zodpovednému subjektu alebo Vami poverenej tretej osobe bez obmedzení, pokiaľ:

 • spracúvame tieto údaje na záklalde Vami udeleného súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvných povinností medzi nami, a
 • toto spracovanie údajov sa uskutočňuje pomocou automatizovaného procesu.

V prípade technickej prevoditeľnosti môžete od nás požadovať aj priame poskytnutie Vašich údajov Vami poverenej osobe.

 1. Právo na námietky:

Kedykoľvek môžete podať námietky proti spracovaniu Vašich údajov s uvedením dôvodov, a to aj z dôvodov, ktoré vychádzajú z Vašej konkrétnej situácie. Od toho času nebudeme ďalej spracúvať Vaše údaje, okrem prípadov, keď vieme preukázať chránené záujmy a dôvody na spracovanie Vašich údajov, ktoré prevažujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie údajov slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Spracovanie Vašich údajov pre účely priamej reklamy môžete namietať kedykoľvek aj bez udania dôvodu.

 1. Právo na podanie sťažnosti:

Ak podľa Vášho názoru spracúvame Vaše údaje v rozpore so slovenskými alebo európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, žiadame Vás o oznámenie nám tejto skutočnosti, aby sme mohli prípadné otázky alebo nezrovnalosti objasniť. Samozrejme máte právo dať podnet alebo sťažnosť aj na príslušný úrad pre ochranu osobných údajov alebo dozorný úrad, a to ako v Slovenskej republike, tak aj v rámci EÚ.

7. Kde môžete uplatňovať svoje práva?

V prípade, že si chcete voči nám uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, obráťte sa na nás e-mailovou formou na adresu uvedenú v bode 1.  Pri pochybnostiach sme oprávnení požadovať od Vás dodatočné informácie pre overenie Vašej totožnosti, čo však slúži výlučne na ochranu Vašich práv a Vašej osobnej sféry.

8. Ste zaviazaní na poskytnutie svojich údajov?

Spracovanie Vašich údajov je potrebné k uskutočneniu a naplneniu našej vzájomnej spolupráce, obchodného či zmluvného vzťahu. Ak nám Vaše údaje nesprístupnite, budeme nútení odmietnuť uzatvorenie zmluvy alebo jej plnenie, uzatvorenie obchodu alebo jeho plnenie či uskutočnenie alebo plnenie zákazky, príp. nebudeme môcť ďalej plniť už uzatvorenú zmluvu, dohodnutý obchod či zákazku, a našu spoluprácu budeme nútení ukončiť. V každom prípade však nie ste povinní alebo zaviazaní udeliť nám súhlas na spracovanie Vašich údajov.

9. Budú osobné údaje poskytované aj do iných krajín?

Z našej strany nebudú poskytované do tretích krajín žiadne údaje.  V ojedinelých prípadoch je možné takéto poskytnutie údajov vykonať na základe rozhodnutia Európskej komisie, konkrétnych zmluvných ustanovení, garancií alebo Vášho výslovného súhlasu.

10. Údaje v súvislosti s uchádzaním sa o zamestnanie

Ak nám pošlete žiadosť o prijatie do zamestnania, budú Vaše údaje sprístupnené výlučne osobám, ktoré sa budú zúčastňovať prijímacieho procesu / výberového konania. Vaše údaje v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie budeme archivovať maximálne 2 roky, a to z dôvodu, aby sme Vám mohli ponúknuť aj alternatívne pracovné miesto v súvislosti s Vašou žiadosťou. Aj v tomto prípade nás môžete kedykoľvek požiadať o ukončenie spracovania Vašich osobných údajov alebo ich vymazanie.  

Stav 17.10.2023